”Befria kyrkan från de politiska partierna”

Debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet tisdag 26 september 2023 av förbundsordförande Torbjörn Aronson med flera.

Foto: Jessica Gow/TT

De politiska partiernas agendor har orsakat Svenska kyrkan stor skada och lagt hinder i vägen för kyrkans roll som fristående röst för ett större rike än det politiska. Det skriver flera debattörer.

Sverige har sedan 23 år inte längre en statskyrka. Ändå kvarstår fortfarande det internationellt unika systemet med politiska partier som dominerar kyrkans högsta styrande organ, kyrkomötet. Det är en rest från en svunnen tid som behöver avskaffas. Denna höst står både Centern och Sverige­demokraterna inför avgörande vägval som förhoppningsvis kan bana väg för en ny tid med en kyrka som befriats från parti­politiken.

Inget annat land, inte ens de med lutherska statskyrkor, har samma märkliga konstruktion som Sverige, där politiker promenerar över från parti­högkvarteret till kyrkomötet för att driva samma politiska frågor de resten av året driver i parlamentet. Det är ett resultat av ett politiskt vägval som gjordes för nästan hundra år sedan, taget i ett helt annat Sverige, i en helt annan tid. Då var Sverige fortfarande ett tämligen homogent land där full religions­frihet ännu inte var införd. I dag lever vi i ett pluralistiskt samhälle med en bred flora av trossamfund, där Svenska kyrkan är ett. I det läget är det inte rimligt att hålla fast vid ett system som tillhör det förra årtusendet. Och en analys av de tre kvarvarande partierna indikerar att de tycks inse det själva.

De tre partiernas kyrkopolitiska program inför förra kyrkovalet 2021 ger det något motsägelsefulla intrycket att såväl Social­demokraterna, Centern som Sverige­demokraterna själva inser att kyrkan egentligen är en främmande värld för dem. Centerns partistämma står nu inför att bekräfta föregående stämmas inriktnings­beslut att skapa en fristående organisation inom partiet för kyrkofrågor. Partiets vice ordförande Linda Modig sammanfattade läget väl som troende kristen: ”Mycket hårdraget kan jag inte leva med att Jesus Kristus är underordnad en sekulär partistyrelse.”

Därnäst på tur står SD:s landsdagar, där det faller sig naturligt att partiet följer med i samma riktning. Partiet förklarade inför förra kyrkovalet öppet att det inte vill se kyrkan styrd av sekulära politiska dogmer, utan tvärtom vill försvara kyrkans teologiska grund. Det faller sig därför rimligt att även Sverige­demokraterna beslutar att koppla loss den formella parti­kopplingen till kyrko­politiken.

Om SD tar det steget skulle Social­demokraterna bli ensamt som politiskt parti i en kyrka som frikopplats från staten. I det läget borde även S inse att det inte finns någon annan väg än att modernisera relationen mellan stat och kyrka, genom att sluta ställa upp i kyrkoval som parti. Detta vore en både välkommen och naturlig förändring som skulle gynna alla parter.

Det finns förstås fortsatta utmaningar i kyrko­politiken även om de kvarvarande tre partierna formellt skulle kliva av. Också bland de halvpolitiska grupperna finns ett behov av att långsiktigt reglera relationen till partierna. 2021 arbetade exempelvis Vänster­partiets parti­ledning aktivt med att marknadsföra den egna gruppen inför kyrkovalet. På andra områden brukar partierna betona vikten av armlängds avstånd mellan politik och fria rörelser i samhället. Den principen bör rimligen gälla också i relationen till kyrkan. Här finns ju också en devis som inarbetad sedan tvåtusen år, nämligen att ge åt kejsaren det som tillhör kejsaren, men åt Gud det som tillhör Gud.

De politiska partierna har orsakat Svenska kyrkan stor skada genom att driva agendor som hör hemma i den politiska världen och därmed lagt hinder i vägen för kyrkans roll som fristående röst för ett större rike än det politiska. En partipolitisk kyrka är ett system som sedan länge har överlevt sig självt. De kyrkligt engagerade i de olika partierna är självfallet fortsatt välkomna att ta aktiv del i kyrkans liv och besluts­fattande. Men låt rätt engagemang blomstra på rätt plats. Riksdagen är den svenska demokratins huvudarena för parti­politiska debatter och beslut. Men när vi går in genom kyrkporten bör partiboken en gång för alla lämnas i vapenhuset.

Tiden är nu kommen att ta konsekvensen av den relations­förändring – i dagligt tal skilsmässan – mellan stat och kyrka som genomfördes redan vid millennie­skiftet.

Lars Sahlin
ordförande Nätverket Vägen
Per Ewert
direktor Claphaminstitutet
Maria Andersson
ordförande Frimodig kyrka
Torbjörn Aronson
förbundsordförande KR för en levande kyrka
Daniel Ringdahl
missionsledare ELM
Lars Björkman
vice ordförande Kyrklig samling
Jonas Nilsson
ordförande Svenska kyrkans fria synod
Mikael Löwegren
föreståndare för Laurentiistiftelsen, Lund
Annahita Parsan
präst i persiska EFS-föreningen, Hammarbykyrkan, Stockholm
Annelie Enochson
tidigare riksdagsledamot (KD), Västra Frölunda

När tidsandan får gå före den kristna etikens fundament

Debattartikel publicerad i Kyrkans Tidning torsdag 7 september av förbundsordförande Torbjörn Aronson och Ola Bergdahl.

Det pågår en försoningsprocess idag mellan Svenska kyrkan och samerna och det finns även en ökad förståelse i den svenska frikyrkligheten kring historiska och juridiska frågor som rör samerna. PP Waldenström infälld. Foto: TT

Historien om P.P Waldenström och samerna är en historia om socialdarwinismens inflytande på en kristen ledare i Sverige. Hans felsteg manar till besinning i dagens debatt.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Svenska missionsförbundets grundare P.P Waldenström var riksdagsman och anpassade sina politiska ställningstaganden till socialdarwinistiska idéer. Det ledde till att han stödde en kolonialistisk och förtryckande politik mot samerna. Den visar vad som kan hända när kristna ledare anpassar sig till tidsandan och frångår den kristna etikens grundfundament.

P.P Waldenström (1838–1917) är en av den svenska frikyrkohistoriens stora heroer. Han stod upp mot kyrkliga tvångslagar ifråga nattvard och dop och var en Svenska missionsförbundets grundare 1878. Tyvärr finns det en annan sida av hans historiska gärning som inte alls är lika känd men som har fått ökad aktualitet. Det handlar om hans agerande som riksdagsman i frågor som gällde samerna. Det pågår en försoningsprocess idag mellan Svenska kyrkan och samerna och det finns även en ökad förståelse i den svenska frikyrkligheten kring historiska och juridiska frågor som rör samerna. I det perspektivet behöver också Waldenströms idéer och agerande belysas. Det har också med sig lärdomar och tillämpningar för andra frågeställningar i vår egen tid.

Waldenström deltog i förarbetet till 1886 års rennäringslag. Han satt då i riksdagens andra kammare. I riksdagsdebatten som föregick lagen hävdade Waldenström att ”naturens och historiens lag” medförde att de renskötande samerna måste försvinna och i likhet med indianerna ”utdö”. Den ”naturens och historiens lag” som Waldenström hänvisade till var socialdarwinistiska teorier om att mänskligheten var indelad i olika raser och att evolutionen medförde att nomadiserade folkslag tillhörde mindervärdiga raser och var dömda att dö ut. Waldenström försökte även kristna socialdarwinismen och yttrade bland annat:
”Endast såvidt lappen öfvergår till fast bebyggare, endast så till vida återstår för honom en framtid. . . . Det är, jag vill icke säga en ödet lag, utan en gudomlig skickelse, som leder utvecklingen så. Det gäller här alltså icke så mycket att på lagstiftningens väg betrygga den nomadiserande lappstammens framtid, utan fastmer att se till, hvad man kan göra för dess bästa under tiden, till dess en del blifvit bofast och den andra delen dött ut.”

Uttalanden här är hämtade från Britt Uppmans avhandling i historia, Samhället och samerna 1870–1920 (1978, sid 73). Socialdarwinistiska rasistiska perspektiv på de renskötande samerna hade 1884 lanserats av justitierådet Knut Olivecrona (1817–1905) i ett yttrande i Högsta domstolen. Enligt Tomas Cramér, i Samernas Vita Bok Vol V, är det uppenbart hur Olivecronas remissyttrande i Högsta domstolen 1884 hade influerats av den socialdarwinistiska rasismen.

I Utdrag ur protokoll över lagärenden av Kungl. Maj:ta Högsta domstolen i november 1884 hävdade han bland annat att de samer ”vilka icke vilja lemna nomadlivet, måste med nödvändighet stanna på en lägre kulturtradition, giva vika för den mera civilicerade, bofasta stammarna och slutligen efter ett avtynande liv utdö”. Waldenström hade Olivecronas yttrande i ryggen och hänvisade till dem i riksdagsdebatten (Riksdagens protokoll 1886 nr 40, Andra kammaren, s. 24). Olivecronas och Waldenströms uttalanden gjordes samtidigt som Statistiska centralbyrån visade att samebefolkningen under första delen av 1880-talet inte alls minskade. De socialdarwinistiska rasistiska teorier som Olivecrona och Waldenström torgförde och tillämpade på samerna hade varken sin basis i empiriska fakta eller kristen etik.

I bakgrunden fanns ekonomiska intressen, främst planerna på malmbanan till Narvik. 1875 hade den så kallade Järnvägskommittén bildats, vilken 1877 gick in i ett norskt-svenskt samarbete. Samtidigt motionerade bankdirektör A O Wallenberg i riksdagen om en rationalisering av gruvdriften i malmfälten.
Waldenström stödde detta i riksdagsdebatten (s. 22 i nämnda riksdagsprotokoll). Olivecronas och Waldenströms rasistiskt betingade synsätt fördes under 1900-talets första decennier vidare av jurister, biskopar, politiker och företagsledare och påverkade beslut som var direkt negativa för samerna. Här är Waldenström ett exempel på teolog och kyrkoledare som istället för fakta och en bibelbaserad kristen etik lät tidsanda, modeteorier och ekonomiska intressen påverka sitt ställningstagande.

Även idag finns en växande press på kristna ledare att anpassa sig till tidsandan och till en etik som inte har något att göra med en
bibelbaserad kristen etik.Waldenströms felsteg manar till besinning i dagens debatt.

Torbjörn Aronson
docent i kyrkohistoria och ledamot av kyrkomötet (KR)
Ola Bergdahl
blivande samisk präst i Svenska kyrkan

Här är Waldenström ett exempel på teolog och kyrkoledare som istället för fakta och en bibelbaserad kristen etik lät tidsanda, modeteorier och ekonomiska intressen påverka sitt ställningstagande.

Svenska kyrkan ett moraliskt ansvar att agera för uigurerna

Debattartikel publicerad i Kyrkans Tidning torsdag 4 augusti av förbundsordförande Torbjörn Aronson.

Situationen bör uppmärksammas i internationella ekumeniska sammanhang.

Stoppa folkmordet på uigurer i Kina. Det kräver Kristdemokrater i Svenska kyrkan i en motion till årets kyrkomöte. Kyrkan har i vissa fall lättare göra sin röst hörd än statliga organ. Så lyft uigurernas situation i internationella ekumeniska organisationer.

Uigurerna i den kinesiska autonoma regionen Xinjiang har under årtionden levt under den kinesiska kommunistiska regimens systematiska förtryck. Från Kristdemokrater i Svenska kyrkan vill vi uppmana Svenska kyrkan, liksom andra civilsamhälleliga organisationer, att agera till förmån för uigurerna. Civila samhällets aktörer kan agera på ett bredare sätt än statliga och dra sitt strå till stacken för en stegvis förändring av situationen. Vi lägger därför en motion till årets kyrkomöte, där kyrkostyrelsen ges i uppdrag att lyfta uigurernas situation i Kina i internationella ekumeniska organisationer och i dessa även föreslå en granskning av folkrättens tillämpning i Kina.

I mars 2021 publicerade Newlines Institute for Strategy and Policy och kanadensiska Raoul Wallenberg Centre for Human Rights en välunderbyggd och diger rapport om förtrycket av uigurerna. I FN:s folkmordskonvention anges fem kriterier som var för sig är tillräckligt för att definiera systematiska övergrepp som folkmord. De nämnda instituten konstaterade att övergreppen mot uigurerna uppfyller samtliga kriterier. Politiska fördömandena av den kinesiska regimens agerande i Xinjiangprovinsen har skett från olika stater i Väst och EU och sanktionsbeslut finns från bl. a Storbritanniens sida. Hur detta har påverkat Kinas politik mot uigurerna är än så länge svårt att överblicka.  Den muslimska världens reaktioner på förtrycket av uigurerna har varit svagt.

Svenska kyrkan har en historisk relation till Kina och de folkslag som lever i Kina, både genom den mission som bedrevs under första hälften av 1900-talet och genom den verksamhet SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) bedriver.  Svenska kyrkan finns i Kina och gudstjänster firas regelbundet i Shanghai, Peking och Hongkong. Svenska kyrkans internationella arbete, ACT Svenska kyrkan, bedriver påverkansarbete i internationella organ och i olika länder.  

Med denna bakgrund, och med tanke på det som sker mot uigurerna idag, har Svenska kyrkan ett moraliskt ansvar att agera. Ett litet steg togs 2020, när Adda, dvs Sveriges kommuner och regioners kansli för hållbar upphandling, och Svenska kyrkan inledde ett samarbete för att identifiera fall av statssanktionerat tvångsarbete i it-leveranskedjor med avseende på Kina. Syftet var att säkerställa att it-leverantörer och varumärkesägare iakttog tillbörlig aktsamhet (due diligence) för mänskliga rättigheter i enlighet med avtalsvillkor. Rapportens slutsatser var att uppföljningen inte avslöjat någon slutmonteringsproduktion i Xinjiang.

Övergreppen som sker mot uigurerna är idag väl dokumenterade och det finns därför grund att gå vidare och agera även på andra sätt.

Så ska kyrkan locka nya musiker

Artikel publicerad på Sveriges Radio lördag 2021-09-18.

En man sitter vid en kyrkorgel.

Nils-Gunnar Karlson vid kyrkorgeln i Eksjö kyrka.
Foto: Henrik Dammberg /Sveriges Radio

  • Det saknas kyrkomusiker på många håll och bristen kommer att bli än större när 40 procent av yrkeskåren går i pension inom tio år.
  • Nils-Gunnar Karlson (KD), ordförande för Kyrkomusikernas Riksförbund, är oroad.
  • Inför kyrkovalet föreslår kyrkopolitiker bland annat att skolelever ska kunna välja kyrkorgel som instrument på kommunala kulturskolor och att kyrkomusiker ute i församlingarna ska få i uppdrag att undervisa unga i att spela orgel.

Henrik Dammberg

QR-kod för att komma till inslaget på Sveriges Radio.

Viktigt att alla som får går och röstar

Artikel på Siljannews.se lördag 2021-09-18

Lennart Sacrédeus kandiderar i Kyrkomötet för Kristdemokrater i Svenska kyrkan.
Foto: Sofia Jemthans.

Med över fem miljoner medlemmar är Svenska kyrkan är landets största medlemsorganisation. Från den 6 september har medlemmarna kunnat förtidsrösta och på söndag, den 19 september, är den stora valdagen då det avgörs vilken inriktning Svenska kyrkan ska ha.

Kyrkovalet sker i en tid då Svenska kyrkan har allt svårare att behålla medlemmar. Den senaste statistiken, från Svenska kyrkan själv, visar att man mellan 2019 och 2020 minskade antalet medlemmar med 1,6 procent i både Mora och Orsa församlingar, med 1,5 procent i Älvdalen församling och med hela 3 procent i Idre-Särna församling.

— Svenska kyrkan är inne i en allvarlig, oroande utveckling när gäller medlemstalet. Sedan kyrkan blev fria från staten vid millennieskiftet har vi tappat en miljon medlemmar. Det får så klart ekonomiska konsekvenser, säger Lennart Sacrédeus, som kandiderar för Kristdemokrater i Svenska kyrkan i Kyrkomötet.

Han och partiet går till val med budskapet En levande kyrka.

— Vi vill vända utvecklingen och kämpar för en levande kyrka med tro, hopp och kärlek. Vi vill att de som röstar också är med i kyrkans gemenskap. Den behövs mer än någonsin i samhället.

Sacrédeus betonar också vikten av att gå och rösta.

— Det är otroligt viktigt att alla som får röstar går och röstar och gör sin röst hörd. Vi upplever att intresset för kyrkovalet har ökat men ser man till förra valet, då drygt 19,5 procent röstade, är det ändå över 80 procent av medlemmarna som inte röstar av olika skäl.

Han får medhåll av Torbjörn Zakrisson, som står överst på listan För Älvdalens församling.

— Det är klart man ska rösta i kyrkovalet, precis som när man är medlem i en förening. Allt kräver ett engagemang, men genom att rösta är man med och påverkar och bestämmer, säger han.

Det kan finnas ett onödigt komplicerat förhållningssätt till kyrkan

Artikel i Dalarnas Tidning lördagen 2021-09-18.

Max möter: ”Det kan finnas ett onödigt komplicerat förhållningssätt till kyrkan” säger Hans Holmén (KR)

Inför kyrkovalet i morgon har ledarredaktionen träffat kandidaterna till Stora Tuna & Torsångs pastorat. Detta är den sjunde och avslutande delen. Hans Holmén är förstanamn för Kristdemokrater i Svenska kyrkan – för en levande kyrka.

Hans Holmén är förstanamn för Kristdemokrater i Svenska kyrkan.

Hans Holmén är förstanamn för Kristdemokrater i Svenska kyrkan.
Bild: Jerry Brodin, Robert Eriksson

Hur ser din personliga relation till kyrkan ut?

– Ja, jag är ju född in i Svenska kyrkan. Min pappa var präst. Jag växte i någon mån upp i skuggan av domkyrkan i Karlstad. När jag var i mitten av 20-årsåldern präglades mycket av alla de där stora förändringarna i världen, med 68-rörelsen som en central tidsmarkör. En övergång från det gamla till det nya.

– Jag gick faktiskt ur Svenska kyrkan. Det påverkade dock inte min frekvens att gå i kyrkan. Relativt sent i livet, omkring 40 år senare, återinträdde jag i kyrkan. Det kan låta dramatiskt men det är som min mor brukade säga: Det kvittar egentligen vilket formulär du fyller i, du kan inte avsäga dig dopet.

– Jag blev väldigt väl mottagen i Stora Tuna och Torsångs församling. Det där är också något som alltid återkommer i kyrkan: att vara med, tillsammans. Processen kändes lite som en livsväg. Så på ett sätt är jag hemvändare.

Hur ser KR:s relation till partiet Kristdemokraterna ut?

– Det finns inget organisatoriskt samband alls. Ingen partikassa är med och finansierar vår verksamhet. Samtidigt står även partiet Kristdemokraterna för en ideologi som knyter an till kristen och judisk tradition.

– Vi är en opolitisk grupp och jag ser det också som önskvärt att minska partikopplingarna till kyrkans värld.

I grund och botten får denna aspekt nog ändå sägas vara ännu viktigare än att rekrytera många medlemmar

Vad är viktigast för dig när det gäller kyrkans verksamhet?

– Jag anser till att börja med att kyrkan i sig är en resursstark kraft. I detta är det andliga och rituella oerhört viktigt. Bibelns texter och de grundläggande värderingarna har också stor betydelse. Finns det någon i samhället som inte förr eller senare i vardagen använder sig av referenser med ursprung i bibeln?

– Kyrkan ska vara levande och öppen. Det handlar också om att slå vakt om de viktiga verksamheter som finns, inte minst diakonin. Samtidigt finns det även delar som kan utvecklas. Jag tänker på pedagogiska verksamheter som bibelstudium.

– Sedan är kyrkans närvaro i folks vardag en central fråga för mig. Kyrkan måste vara digital. Svenska kyrkan arbetar med så många bra livesändningar i Borlänge. Det kan handla om allt från psalmer till att visa upp den nya mattan man beställt. Eller en presentation av Norr Amsbergs kapell.

– Detta är ett så fantastiskt sätt att få kyrkan att nå fler: De som är vana vid att scrolla. Du kan komma närmare sammanhanget, utan att känna att du måste infinna dig i kyrkobyggnaden fysiskt.

Finns det även någon form av inneboende risk med att gå över till digitala domäner?

– Naturligtvis kan det digitala aldrig motsvara det personliga mötet. Ta bara en sådan sak som att alla ceremonier varken kan eller bör genomföras helt digitalt. Du kan inte döpas eller ta emot nådemedlen online. Vissa inslag är djupt förankrade i själva rummet och behöver så förbli.

Det andliga är viktigt och det man ska inte tumma på, säger Hans Holmén.

Det andliga är viktigt och det man ska inte tumma på, säger Hans Holmén.
Bild: Jerry Brodin

Vilken är kyrkans största utmaning i dag?

– Det är att dels slå vakt om att det ideella, idégodset, idéinnehållet och andligheten. I grund och botten får denna aspekt nog ändå sägas vara ännu viktigare än att rekrytera många medlemmar men det är klart att det också har stor betydelse.

Vissa röster är kritiska till att biskopar eller ärkebiskopen deltar i samhällsdebatten. Ska kyrkan vara politisk?

– Kyrkan ska inte vara politisk men det är viktigt att ha med sig att när dessa biskopar uttalar sig är det oftast på andras initiativ. Någon tidning vill ha en kommentar eller debattartikel om något till exempel.

– Om synpunkter som tas upp blir alltför konkreta kan det ibland vara viktigt att just se det som hens personliga uppfattningar. Alla större, principiella frågor löses av kyrkomötet.

Hur behöver kyrkan överlag utvecklas?

– Den behöver komma in mer i människors vardag. Därför verkar jag och min nomineringsgrupp för levande församlingar med ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv.

– Det kan finnas ett onödigt komplicerat förhållningssätt till kyrkan och det är tråkigt. För det behöver inte vara komplicerat.

– Det andliga är viktigt och det man ska inte tumma på. Kyrkan ska vara välkomnande utan att glömma bort vad den står för. Kyrkan får inte bli en förening bland andra.

Kyrkovalets huvudfråga är att förmedla Gudstillit till en ny generation

Debattartikeln är införd i Dalarnas Tidning 2021-09-15.

Kyrkovalet handlar om familjens trosförmedling till en ny generation, om ekumenik, ekonomi, kristen mission och människovärde. Hit hör att svensk kultur och samhälle bejakar människans också religiösa, andliga och själsliga, behov – för att vi ska kunna vara hela personer.

I tider av växande mental och själslig ohälsa i vårt land, inte minst bland ungdomar, är detta en viktig insikt. Alla, även barn och ungdomar, har rätt till ett andligt liv. Det slås till och med fast i FN:s barnkonvention, numera svensk lag.

Den kristna kyrkan lär att med varje människas liv har Gud en plan – och detta ger mening, trygghet och vägledning i tillvaron och stöd i livsvalen. Budorden förmedlar de etiska och moraliska ramar inom vilka vi människor kan leva i frihet och med tillit till varandra.

Några toppnamn för Kristdemokrater för en levande kyrka (KR) till nationella kyrkomötet, Västerås stiftsfullmäktige och Falu kyrkofullmäktige, från vänster Anna-Lena Fritzson och Roger Westlund, Falun, Helena Vådegård, Säter, Lennart Sacrédeus, Mora, och Victoria Palmén, Falun.
Några toppnamn för Kristdemokrater för en levande kyrka (KR) till nationella kyrkomötet, Västerås stiftsfullmäktige och Falu kyrkofullmäktige, från vänster Anna-Lena Fritzson och Roger Westlund, Falun, Helena Vådegård, Säter, Lennart Sacrédeus, Mora, och Victoria Palmén, Falun.

FN-stadgan om de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna betonar även föräldrarnas rätt gentemot staten och det offentliga att kunna fostra sina barn i enlighet med de religiösa och filosofiska principer hemmet önskar följa, knappast en grund för avlägsna kristna inslag i samhälle, förskola och skola, inklusive skolavslutningar i kyrkan.

Kristen gudstro, försoningslära, livshållning och syn på livets helighet har lagt grunden för Sverige och vår västerländska civilisation. Bön och arbete gäller även kampen för förföljda trossyskon och andra runtom i världen, även i vårt land bland asylsökande inklusive konvertiter från islam.

I församlingarna måste vi också vara medvetna om kyrkans särskilda band till det genom historien utsatta judiska folket, som Jesus Kristus själv tillhörde. Många är vi inom Svenska kyrkan som bär på en befogad längtan – efter en större omsorg och värme till det judiska folket och staten Israel.

Målet med kyrkovalet den 19 september, önskar vi i nomineringsgruppen KR, Kristdemokrater för en Levande kyrka, är att gemensamt verka för en återuppväckt kristen gudstillit i det svenska folkdjupet. De två senaste decenniernas allvarliga medlemsförluster, på långt mer än en miljon kyrkotillhöriga, behöver vändas.

De två senaste decenniernas allvarliga medlemsförluster, på långt mer än en miljon kyrkotillhöriga, behöver vändas.

Med barndopet som den vanligaste vägen in i kyrkans gemenskap är just trosförmedlingen, från föräldrar till barn, så oerhört viktig att vårda, utveckla och fördjupa.

Det kan handla om stöd och tips till aftonbön, bordsbön, budorden, bibelns budskap, förstå gudstjänstens rikedom, upptäcka kyrkans psalmskatt, främja kristen livshållning och etik samt samvetets roll. Så har kristen tro förmedlats vidare i tusen år i Sverige, från generation till generation.

Detta mönster hör även framtiden till – för vi människor är i grunden andliga och religiösa varelser med behov av relationer på tre grundläggande plan: till Skapelsen, Skaparen och Gud; till medmänniskorna; och till sig själv, sitt eget hjärta och själ, sitt innersta.

Lennart Sacrédeus, Mora

Helena Vådegård, Säter

Sven Påfvels, Leksand

Roger Westlund, Falun

Anna-Lena Fritzson, Falun

Victoria Palmén, Falun

Hans Holmén, Borlänge

Stefan Sturesson, Västerås,

toppnamn till nationella kyrkomötet, Västerås stiftsfullmäktige och lokala kyrkofullmäktige, nomineringsgruppen Kristdemokrater för en Levande kyrka (KR).

Kyrkovalet handlar om hur kyrkan ska arbeta

Debattartikel som har varit införd i Norran 2021-09-14.

Det är hög tid att Svenska kyrkan låter sitt arbete präglas av att vara en motvikt till dagens skadliga samhällsutveckling, menar Sture Eriksson (Kristdemokrater i Svenska kyrkan).

Kyrkovalet har inletts.

Det avslutas på valdagen söndagen den 19 september.

Valet ger dig möjlighet att påverka Svenska kyrkans fortsatta arbete.

En av de viktigaste frågorna är: Hur ska kyrkan arbeta i och förhålla sig till dagens samhällsutveckling?

För att kunna avgöra det behöver vi reflektera över hur det ser ut i dag. Vi lever i en allt snabbare samhällsutveckling med allt högre krav på produktionsökningar och en stark tro på rutiner. Mänskliga relationer och kunskap värderas inte lika högt.

Vi ser en snabb teknisk utveckling, många gånger med syftet att spara tid och pengar.

Vi ser också snabbt föränderliga sociala förhållanden. Byte av samlevnadspartner, av arbete och av bostadsort har blivit allt vanligare.

Många människor upplever brist på tid och försöker uppleva så mycket som möjligt på allt kortare tid.

Denna utveckling gör att fler drabbas av en känsla av främlingskap och ensamhet i tillvaron. En situation som skapar skadlig stress, som bland annat märks i den allt vanligare utbrändhetsproblematiken och i psykisk ohälsa där yngre människor är särskilt drabbade.

Vi kristdemokrater i Svenska kyrkan menar att det är hög tid att kyrkan låter sitt arbete präglas av att vara en motvikt till denna skadliga utveckling, genom att allt tydligare knyta an till de redan i Bibeln och kyrkans historia väl förankrade kristdemokratiska principerna.

Dit hör personalismen – synen på människans värde. Varje människa är i sig själv en unik individ med ett högt och okränkbart värde, oberoende av produktiv förmåga, som är ämnad att ingå i små ändamålsenliga och stabila nära gemenskaper.

Vårt ansvar att väl förvalta naturen, kopplat till våra kristet baserade etiska och moraliska principer (= förvaltarskapstanken), så att vi överlämnar en beboelig planet och ett mera värdefullt arv till kommande generationer, hör också dit.

Solidariteten med medmänniskor och tanken att den som har större resurser också har ett ansvar att stödja den utsatte (= subsidiaritetsprincipen) är andra viktiga principer som klargör diakonins betydelse inom kyrkan.

Dessa principer utgör en tydlig motvikt till ständigt ökande krav på högre produktion och mer kostnadseffektivitet.

I stället riktar de fokus på det viktiga samspelet mellan medmänniskor och med naturen för att allt tydligare lyfta fram fungerande relationer inom Guds skapelse – i kontrast till en allt mera splittrad tillvaro med främlingskap, oro, plågsam stress och ensamhet.

Vi i nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan – för en levande kyrka (KR) är helt oberoende av hur riksdagspartiet Kristdemokraterna agerar och driver sin politik.

En röst på Kristdemokrater i Svenska kyrkan – för en levande kyrka är en röst på hållbara och väl grundade principer som ger en god inriktning för ett gott liv för både den enskilde och för Svenska kyrkans roll och agerande i dagens samhälle.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan – för en levande kyrka drivs inte av partipolitik utan av en strävan att verka för en kyrka i Kristi efterföljd.

Sture Eriksson, Röbäck, Umeå, kandidat till kyrkomötet för nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan – för en levande kyrka

Anders Karlsson, Tomtebo, Umeå, kandidat till stiftsfullmäktige Luleå stift för nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan – för en levande kyrka

Körsång och kyrkomusiken – viktiga delar i en levande kyrka

Debattartikel som har varit införd i Barometern/OT såväl i papperstidningen som på webben från 2021-09-13. Debattartikeln är även införd i Kyrkans Tidning 2021-09-16.

Vi är många nominerade som har ett engagemang i och för kyrkans verksamhet. I kyrkovalet är det inte partier som ställer upp (även om några fortfarande gör det) utan här har vi i första hand en gemenskap för kyrkan och utifrån den finns sedan olika nomineringsgrupper som presenterar kandidater och program.  

Kyrkovalet gäller alla nivåer. Vi KR-nominerade till stiftsfullmäktige och kyrkomötet vill lyfta fram fem punkter som är våra hjärtefrågor.  

  • Vi vill arbeta för en levande kyrka där barn, unga, vuxna och äldre känner gemenskap och får chans att utvecklas och växa i sin tro.  
  • Stiftet har ett ansvar för sjukhuskyrkan och övrig regional institutionssjälavård, även om det är församlingarna som har till uppgift att organisera verksamheten när man t ex har ett sjukhus inom sitt geografiska område. Vi kommer att stå upp för fortsatt gemensam finansiering nationellt eller via stiftet.  
  • Körsången och kyrkomusiken har en central plats i kyrka och församling. Sången och musiken förstärker en andlig upplevelse och ökar gemenskapen mellan människor. Många hittar vägen in i kyrkan och till en tro via musiken. En viktig uppgift är att fortsätta arbetet med orgelspelarkurser för barn och ungdomar som bl a bedrivits på Oskarshamns folkhögskola. Körsång och kyrkomusik kommer för oss att vara ett prioriterat område.  
  • Kyrkans diakonala arbete handlar om att ha omsorg om våra mest utsatta medmänniskor. Vid sidan av den offentliga välfärden som kommuner erbjuder har kyrkan en viktig uppgift att finnas till för människor som flytt till vårt land, för människor och familjer som på grund av missbruk eller psykisk sjukdom hamnat utanför samhällsgemenskapen.  
  • Kyrkan ska stärka det frivilliga engagemanget. Vi vill värna lokala församlingsmedlemmars ideella engagemang i gudstjänstliv och kyrkans övriga verksamhet.  

Kanske står inte dessa fem punkter i direkt konflikt med vad andra nomineringsgrupper för fram. Men det är en deklaration från oss hur vi ser på kyrkan och framtiden. Det kan också vara en tankeställare för den som tänkt sig att rösta i kyrkovalet att våga jämföra vad olika nomineringsgrupper väljer att tydliggöra i sina program. Väl medveten om att flera andra nomineringsgrupper är större än vi så vågar vi ändå utmana genom att vara tydliga med vad vi vill uppnå med att finnas med som förtroendevalda i Svenska kyrkan.   

Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för en levande kyrka  

Anders Andersson, Järnforsen  

Ledamot i stiftsstyrelsen och kandidat till kyrkomötet och till stiftsfullmäktige i Linköpings stift  

Bertil Olsson, Lammhult   

Ledamot i kyrkomötet och kandidat till stiftsfullmäktige och kyrkomötet från valkretsen Växjö stift 

Madeleine Rosenqvist, Fliseryd 

Kandidat till kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Växjö stift  

Christopher Dywik, Mortorp  

Kandidat till kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Växjö stift