KR skapade en modell av nomineringsgrupper

Ang ledaren i nr 5/2021 om kyrkovalet

Säkerligen var det främst exempel ledarsidan åsyftade med hur kyrkligt aktiva i V, MP och V gör med kyrkovalen – men däremot, olyckligtvis, utan att nämna hur frågan hanterats inom KD och delar av kristdemokratin, trots att vi var och är pionjärer för en särskild modell av kyrkliga nomineringsgrupper.

Sedan år 2004 finns nämligen nomineringsgruppen och det från partiet KD helt fristående förbundet Kristdemokrater för En levande kyrka, förkortat KR, organiserat med individuellt medlemskap, lokala grupper, stiftskretsar och förbundsstyrelse, samtliga valda vid stämmor på respektive nivå.

Företrädare för KR finns invalda i kyrkomöte, kyrkostyrelse samt de flesta stiftsfullmäktige och stiftsstyrelser, dessutom i ett stort antal kyrkofullmäktige runtom i landet och då med störst framgång i Stockholms och Luleå stift.

Initialt under 00-talet gavs ett mindre ekonomiskt stöd från Kristdemokraterna nationellt, dock sedan länge ej mer – detta för att tydliggöra det ömsesidiga oberoendet, ekonomiskt, programmatiskt och verksamhetsmässigt.

Ett fristående förbund, med historiska och värderingsmässiga gemensamma rötter i den kristligt-demokratiska filosofin, skapade vi alltså för nu 17 år sedan.

Det är, handen på hjärtat, faktiskt längre tillbaka vårt fristående KR-förbund bildades än de andra exempel som angavs i KT-ledaren nr 5/2021.

Erfarenheten visar att föregångare och pionjärer – i detta fall för en modell till kyrkliga val – inte alltid blir uppmärksammade. Och därför skrev vi dessa rader, som en vänlig liten påminnelse.

Det gläder, verkligen, våra hjärtan att ledaren i KT så positivt beskriver denna modell av kyrkliga nomineringsgrupper som ”ett hedervärt alternativ, som erbjuder både ett värderingsmässigt innehåll och organisatorisk frihet”.

Lennart Sacrédeus,
Mora, ordförande i Västerås stiftskrets av KR, ledamot av Västerås stiftsstyrelse

Torbjörn Aronson,
Uppsala, 1:e vice förbundsordförande i KR, ledamot av kyrkomötet.

Rapport från Kyrkomötet

Årets kyrkomöte var digitalt och det var beslutat att endast 44 av de 251 ledamöterna var medverkande. För vår grupp var jag, Kalle Svensson, med digitalt, men hela gruppen var med som vanligt inför båda sessionerna och under 1:a sessionen var alla av oss med i utskottsarbetet. I år handlade kyrkomötet bara om kyrkostyrelsens skrivelser och de motioner som hade koppling till skrivelserna. Det blev mest motioner som berörde Ekonomiutskottet och särskilt i fråga om skrivelsen om Ekonomi och Verksamhet. Vi hade lagt två motioner, men de ansågs inte tillhöra någon av skrivelserna så de flyttades fram till 2021.

När vi samlades till 2:a sessionen i november handlade debatten mest om Ekonomi och Verksamhet första dagen. Vi hade sagt att jag skulle hålla ett anförande i frågan och det gjorde jag. Så här sa jag:

”De synpunkter som vi Kristdemokrater i Svenska kyrkan har haft i ärendet om Verksamhet och Ekonomi ser vi har blivit tillgodosedda i Ekonomiutskottets behandling och därför yrkar vi bifall till utskottets förslag.

Men i frågan om våld i nära relationer anser vi att betänkandet förbigår den roll som droger, särskilt alkohol, spelar ifråga om våld i nära relationer. Brottsförebyggande rådet liksom Nationellt centrum för kvinnofrid betonar alkohol och drogers negativa roll och det finns en lång rad statistiska studier som pekar på sambandet mellan alkohol och våld i det svenska samhället. Att förbigå detta i betänkandet bidrar till att osynliggöra drogers, särskilt alkohols, destruktiva inflytande och försvagar metodutveckling i syfte att förebygga och minska våld i nära relationer. Det är viktigt att arbetet med våld i nära relationer också sker i samverkan med andra organisationer. Vi vill ha detta sagt, men yrkar ändå bifall till betänkandet.”

Nästa dag handlade bl a om kyrkostyrelsens skrivelse om jämställdhet och i den frågan hade vi bestämt att yrka avslag på det som kyrkolivsutskottet hade föreslagit med att utöka skrivelsen med bl a andra könsidentiteter och åldersgrupper. Vi ansåg att den fråga borde behandlas i särskild ordning och jag hade ett anförande där jag sa:

Torbjörn Aronsson lämnade i utskottet ett särskilt yttrande i detta ärende som handlade om att återvinna männen till kyrkan och förhindra ytterligare minskning av män i olika kyrkliga yrken och kyrkan i övrigt att denna aspekt inte tas upp så mycket i kyrkolivsutskottets betänkande. Torbjörn Aronsson har skrivit en motion i frågan som ska behandlas vid nästa kyrkomöte. Så jag vill bara belysa det här och nu, men frågan återkommer alltså nästa år.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan anser att kyrkostyrelsens skrivelse är tillräckligt bra som den är och belyser jämställdheten på ett bra sätt. Att lägga till frågor som utskottet föreslår i punkt 2 anser vi är en fråga som bättre hanteras i särskild ordning och yrkar därför avslag på punkt 2, men bifall till övriga punkter.

När det sedan kom till beslut så fick vi inte igenom vårt förslag om avslag utan det som utskotten föreslagit gick igenom. Därefter var det ingen som yrkade på ordet så det blev ingen debatt och kyrkomötet kunde därför avslutas ganska omgående. Så det blev ett kort kyrkomöte i år även om den digitala former fungerade alldeles utmärkt.

Kalle Svensson, gruppledare