Sjukhuskyrkan – en fråga i kyrkovalet

Debattartikel av Anders Andersson, Irene Oskarsson och Kerstin Lahi publicerad i Vimmerby Tidning och Västerviks-Tidningen 19 augusti 2021.

När vi går till kyrkoval den 19 september gäller det tre nivåer; kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Vissa frågor är helt lokala, men många frågor hänger samman med olika delar av Svenska kyrkans arbete.

Stiftet har ett ansvar för sjukhuskyrkan och övrig regional institutionssjälavård, även om det är församlingarna som anställer och leder arbetet. Institutionssjälavården på sjukhus, fängelser och militära anläggningar är av stor betydelse som regional kyrklig verksamhet. Församlingarna har en uppgift att organisera verksamheten när man har sjukhus, fängelser eller militära anläggningar inom sitt geografiska område. Men som alla förstår så kan vi ha behov av t ex sjukhuskyrkans insatser även om vi inte bor på en ort med sjukhus. Institutionssjälavården är ett viktigt gemensamt ansvar för Svenska kyrkan och bör därför finansieras solidariskt nationellt eller via stiften. Denna ståndpunkt har vi från vår nomineringsgrupp lyft fram vid flera tillfällen i stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige under den gångna mandatperioden. Sjukhuskyrkan m fl regionala kyrkliga verksamheter är av stor betydelse för enskilda människor och en del av vårt diakonala ansvar. Vår nomineringsgrupp – KR, Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för en levande kyrka – kommer också framöver att stå upp för sjukhuskyrkan och en gemensam finansiering nationellt eller via stiftet.

Anders Andersson, Järnforsen

Ledamot i stiftsstyrelsen och kandidat till Stiftsfullmäktige i Linköpings stift

Irene Oskarsson, Aneby

Ledamot i kyrkomötet och kandidat till kyrkomötet från valkretsen Linköpings stift

Kerstin Lahi, Västervik

Kandidat till Stiftsfullmäktige i Linköpings stift

Svenska kyrkans viktiga uppdrag

Debattartikel av Erica Gidlöf publicerad i Hemmets Vän 15 juli 2021.

Svenska kyrkan skall vara öppen, tydlig och tillgänglig för alla, från vaggan till graven, relevant för sin samtid, väl förankrad i dagens samhälle samtidigt som traditioner finns som en bärande grund. Överallt där mänskliga rättigheter kränks ska kyrkan värna respekten för människovärdet.

När livet brister är det viktigt med stöd och tröst genom kyrkans diakoni, att se och bekräfta alla människor som behöver hjälp. Många människor upplever brist på sammanhang, stress och ytlighet, vilket leder till bland annat psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet, relationsproblematik.

I tider av kris, katastrof och omvälvande samhällsförändringar, till exempel pandemier, har Svenska kyrkan en viktig uppgift att fylla, där mänskliga relationer värnas och tron på Gud ger livskraft. Ett viktigt diakonalt och pastoralt arbete för Svenska kyrkan sker även på sjukhus, fängelser och universitet. Genom SKUT, Svenska kyrkan i utlandet, och Act, Svenska kyrkans internationella hjälparbete, görs ett viktigt arbete i andra länder för att stärka människors liv och tro samt agera mot förtryck, fattigdom och orättvisor.

Församlingen skall vara i fokus, ett andligt hem, där människor i olika åldrar möts i gemenskap med varandra och möter Gud som ger frid, frihet, försoning, och förlåtelse.

Gudstjänsten är navet i församlingen, där bönen, Bibelns ord, förkunnelsen, och nattvarden är kuggar. Ritens betydelse är viktig i olika tider i livet av födelse, glädje, kärlek, sorg och död, genom dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Dopet är vägen in i gemenskap med Gud och församlingen genom Jesu ord: låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Barnen är i hela sin oförställda naturlighet så nära Gud, som man bara kan komma.

Familjen är viktig för att ge barnen trygghet och uppfostran, det är viktigt att familjerna känner tillit till sin församling, och att barn och familjearbetet är prioriterat, för att skapa hopp för kommande generationer.

Kyrkan som plats är helig och rymmer historiens vingslag, hit har människor i flera generationer, hundratals år tillbaka i tiden sökt sig. Svenska kyrkan har ett kulturarv av byggnader och föremål att förvalta och värna om. Kyrkan som fysiskt rum är också sakralt, där kan man finna ett inre lugn i tystnad och vila. Kyrkorummet bjuder också på tillfällen till kultur: konst, tea­ter, sång, musik och dans.

Det är viktigt att församlingslivet bygger på närhet för dem som bor och vistas där. Beslut skall tas så nära som möjligt den eller de personer som besluten gäller, därför är det viktigt att församlingarnas självstyre prioriteras, där församlings/kyrkoråd och församlings/kyrko­herdar har mandat att leda och utveckla verksamheten med en tydlig struktur och smidig organisation. Det finns en risk att stora pastoratssammanslagningar samt övergripande större centrala administrativa och ekonomiska system, som alltfler församlingar förväntas ansluta sig till, flyttar fokus och verksamhetsansvar allt längre bort från de enskilda församlingarna.

Jesu förbön om de kristnas gemenskap, jag ber att de alla ska vara ett så att världen kan tro, är ett riktmärke för ekumeniken, både nationellt och internationellt, att det finns en respekt för olika teologiska synsätt och kyrkotraditioner. Man kan tycka och agera på olika sätt, men ändå finna samsyn i det som förenar i den kristna tron.

Svenska kyrkan skall vara rädd om personalen som arbetar där och erbjuda en god arbetsmiljö för alla yrkesgrupper, men även de ideella medarbetarna är viktiga. Tillsammans kan anställda och förtroendevalda hitta vägar framåt, så att Svenska kyrkan fortsätter att sprida tro, hopp och kärlek.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan vill arbeta för en levande kyrka med vitalitet och energi i solidaritet tillsammans med varandra, en kyrka som verkar för utveckling och förnyelse i samhället med ansvar för skapelsen.

En kyrka som är demokratiskt uppbyggd, väl förankrad i svenska folket, där enskilda människors engagemang leder till lokal gemenskap och där den västerländska kristna etiken och värdegrunden genomsyrar församlingarnas arbete.

Som en röd tråd finns Guds omsorg där för oss alla, den fanns då, den finns nu och den kommer att finnas framöver.

Erica Gidlöf Örebro, kandidat till kyrkomötet och stiftsfullmäktige, Strängnäs stift.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för en levande kyrka.