Kyrkovalet handlar om hur kyrkan ska arbeta

Debattartikel som har varit införd i Norran 2021-09-14.

Det är hög tid att Svenska kyrkan låter sitt arbete präglas av att vara en motvikt till dagens skadliga samhällsutveckling, menar Sture Eriksson (Kristdemokrater i Svenska kyrkan).

Kyrkovalet har inletts.

Det avslutas på valdagen söndagen den 19 september.

Valet ger dig möjlighet att påverka Svenska kyrkans fortsatta arbete.

En av de viktigaste frågorna är: Hur ska kyrkan arbeta i och förhålla sig till dagens samhällsutveckling?

För att kunna avgöra det behöver vi reflektera över hur det ser ut i dag. Vi lever i en allt snabbare samhällsutveckling med allt högre krav på produktionsökningar och en stark tro på rutiner. Mänskliga relationer och kunskap värderas inte lika högt.

Vi ser en snabb teknisk utveckling, många gånger med syftet att spara tid och pengar.

Vi ser också snabbt föränderliga sociala förhållanden. Byte av samlevnadspartner, av arbete och av bostadsort har blivit allt vanligare.

Många människor upplever brist på tid och försöker uppleva så mycket som möjligt på allt kortare tid.

Denna utveckling gör att fler drabbas av en känsla av främlingskap och ensamhet i tillvaron. En situation som skapar skadlig stress, som bland annat märks i den allt vanligare utbrändhetsproblematiken och i psykisk ohälsa där yngre människor är särskilt drabbade.

Vi kristdemokrater i Svenska kyrkan menar att det är hög tid att kyrkan låter sitt arbete präglas av att vara en motvikt till denna skadliga utveckling, genom att allt tydligare knyta an till de redan i Bibeln och kyrkans historia väl förankrade kristdemokratiska principerna.

Dit hör personalismen – synen på människans värde. Varje människa är i sig själv en unik individ med ett högt och okränkbart värde, oberoende av produktiv förmåga, som är ämnad att ingå i små ändamålsenliga och stabila nära gemenskaper.

Vårt ansvar att väl förvalta naturen, kopplat till våra kristet baserade etiska och moraliska principer (= förvaltarskapstanken), så att vi överlämnar en beboelig planet och ett mera värdefullt arv till kommande generationer, hör också dit.

Solidariteten med medmänniskor och tanken att den som har större resurser också har ett ansvar att stödja den utsatte (= subsidiaritetsprincipen) är andra viktiga principer som klargör diakonins betydelse inom kyrkan.

Dessa principer utgör en tydlig motvikt till ständigt ökande krav på högre produktion och mer kostnadseffektivitet.

I stället riktar de fokus på det viktiga samspelet mellan medmänniskor och med naturen för att allt tydligare lyfta fram fungerande relationer inom Guds skapelse – i kontrast till en allt mera splittrad tillvaro med främlingskap, oro, plågsam stress och ensamhet.

Vi i nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan – för en levande kyrka (KR) är helt oberoende av hur riksdagspartiet Kristdemokraterna agerar och driver sin politik.

En röst på Kristdemokrater i Svenska kyrkan – för en levande kyrka är en röst på hållbara och väl grundade principer som ger en god inriktning för ett gott liv för både den enskilde och för Svenska kyrkans roll och agerande i dagens samhälle.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan – för en levande kyrka drivs inte av partipolitik utan av en strävan att verka för en kyrka i Kristi efterföljd.

Sture Eriksson, Röbäck, Umeå, kandidat till kyrkomötet för nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan – för en levande kyrka

Anders Karlsson, Tomtebo, Umeå, kandidat till stiftsfullmäktige Luleå stift för nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan – för en levande kyrka