Vi längtar efter en levande kyrka!

Vi längtar efter en levande kyrka! 

Den 19 september har 5,7 miljoner svenskar möjlighet att rösta i kyrkovalet. Valet är viktigt, eftersom det avgör Svenska kyrkans framtid. Vi i Kristdemokrater för en levande kyrka (KR) längtar efter en levande kyrka som är trygg i sin kristna tro och som fattar beslut utifrån kristna värderingar, inte utifrån partipolitiska program. 

Vårt program kan sammanfattas i fyra punkter: 

 1. En kyrka som är fri från partipolitik 

Kristdemokrater för en levande kyrka (KR) är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp i kyrkovalet. Vi har ingen koppling till något politiskt parti, utan fattar våra beslut utifrån vår gemensamma kristna tro och våra kristna värderingar. Vårt program bygger på den världsvida kristdemokratiska idétraditionen, vilket ger oss ett särskilt ansvar för att vaka över ekumeniska och socialetiska frågor i kyrkomötet. 

KR vill verka för att avskaffa partipolitiken i Svenska kyrkan. Det är inte rätt att politiska partier fattar beslut om frågor som rör Svenska kyrkans inre liv. Beslut som fattas i Svenska kyrkan bör utgå från första paragrafen i kyrkoordningen, där det står att ”Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord…” 

Vi menar att partipolitiken förlamar Svenska kyrkan och har bidragit till det omfattande medlemstappet. 

 1. En kyrka som stöttar familjerna 

Många familjer kommer i kontakt med Svenska kyrkan i samband med dop, vigsel eller konfirmation. Vi anser att kyrkan bör ta vara på alla dessa kontaktytor. Vi vill dessutom att Svenska kyrkan utvecklar arbetet med scout- och idrottsverksamhet, för att skapa ännu fler kontaktytor gentemot familjer. 

Föräldrar har en både viktig och svår uppgift. Här kan Svenska kyrkan utgöra ett viktigt stöd. KR menar att Svenska kyrkan bör stötta familjerna i den viktiga uppgiften att fostra, vägleda och undervisa barnen i den kristna tron.  

KR vill att Svenska kyrkan över lag har ett större fokus på det som är kyrkans centrala uppgifter: diakoni, gudstjänstliv, undervisning och mission. Inte minst gäller detta i relation till alla de familjer som kyrkan kommer i kontakt med. 

För att ytterligare sätta fokus på undervisning och stöd till familjer vill KR att Svenska kyrkan startar fler undervisningsgrupper (t ex Alpha-kurser) och verkar för att fler kristna förskolor och skolor startas. 

 1. En kyrka som bygger broar 

Den kristdemokratiska idétraditionen är född i en ekumenisk kontext. Här vill vi i KR knyta an till vår historia, genom att betona vikten av ekumeniska kontakter. Många av oss inom KR är själva dubbelanslutna frikyrkomedlemmar, som känner en hemvist både i Svenska kyrkan och i frikyrkan.  

KR vill att Svenska kyrkan bygger broar – såväl med inomkyrkliga rörelser som med andra kristna kyrkor. Vi vill att Svenska kyrkan ska sluta ekumeniska avtal med fler inomkyrkliga rörelser än Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS. Vi tänker till exempel på OAS-rörelsen och ELM/Bibeltrogna vänner. Svenska kyrkan bör även möjliggöra för fler teologiska utbildningar att genomföra den praktisk-teologiska delen för den som vill bli präst i Svenska kyrkan. 

Vi i KR menar att beslutet om vigsel av samkönade par i Svenska kyrkan var olyckligt. Det har bidragit till att rasera ekumeniska relationer, såväl i Sverige som internationellt. KR vill inte att präster – mot sin teologiska övertygelse – ska tvingas att viga samkönade par. Prästers samvetsfrihet måste värnas, genom att erbjuda dem möjlighet till väjningsrätt. 

KR anser att Svenska kyrkan bör vara aktiva i sitt stöd till förföljda kristna. Vi ser det dessutom som angeläget att bygga goda relationer till det judiska folket. Svenska kyrkan bör inta en mer balanserad position i Mellanösternfrågan och bygga goda relationer med både judar och araber i området. 

 1. En kyrka som står upp för människovärdet 

Svenska kyrkan måste finnas till hands när människor befinner sig i kris. Kyrkan har en viktig diakonal uppgift i att möta de som är ofrivilligt ensamma, psykiskt sköra, äldre, sjuka eller på annat sätt utsatta. Kyrkan bör finnas till hands när livet krisar. Kyrkan är en plats där människor ska kunna känna sig inkluderade och omslutna under livets alla säsonger. 

För KR är den så kallade institutionssjälavården en viktig angelägenhet. Vi vill att präster och diakoner finns till hands på sjukhus, fängelser och militära anläggningar. Detta är ett viktigt gemensamt ansvar för Svenska kyrkan. För att säkerställa institutionssjälavården bör den finansieras solidariskt, nationellt eller via stiften. 

Svenska kyrkan har i dag en unik och viktig roll i samband med kriser och katastrofer. KR anser att det är en viktig uppgift för kyrkan att tillsammans med andra organisationer arbeta för en effektiv beredskaps- och jourverksamhet i kris- och katastrofsituationer. Samverkan med ansvariga myndigheter är viktiga för att kyrkans insatser ska kunna integreras i beredskapsplaner och vid konkreta insatser. 

KR anser också att församlingarna bör ha genomarbetade och väl förankrade program för att synliggöra och vidta åtgärder för att underlätta alla människors möjlighet till delaktighet och medverkan i församlingens skiftande verksamheter. Detta oavsett språkliga, funktionsmässiga, psykologiska eller andra barriärer. 

Längtar du också efter en levande kyrka?  

Vill du också att Svenska kyrkan ska stå fri från partipolitiken, stötta familjer, bygga broar till andra kyrkor och stå upp för människovärdet? Då ska du rösta på KR – kristdemokrater för en levande kyrka – i kyrkovalet den 19 september! 

En reaktion på ”Vi längtar efter en levande kyrka!

 1. Kyrkan och sjukhus hör ihop.
  Det är sjukhusets uppgift är att hantera patientens sjukdom och tillstånd.
  Kyrkans uppgift är att trösta och hantera patientens själsliga tillstånd.
  OBS! Våra svenska sjukhus skall enbart ha svenska kyrksalar.

Kommentarer är stängda.